1.Overeenkomst

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen.  De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de aanhangwagen, alle opties en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld.  Het in gebruik nemen van de aanhangwagen en/of opties impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van onze volledige huurvoorwaarden.  Deze overeenkomst is eveneens van toepassing in het geval van het gratis ter beschikking stellen van een aanhangwagen en/of opties.

2.Vertrekgarantie

Indien om welke reden dan ook het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, heeft de huurder het recht een vervangend voertuig te eisen, zoals de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen onder voorwaarde van vergelijkbaarheid.

3.Rijbewijs en identiteitsbewijs

De huurder moet een fotokopie voorleggen van zijn/haar rijbewijs en identiteitsbewijs.

4.Leeftijd

De minimum leeftijd voor het huren van de aanhangwagen bedraagt 18 jaar.

5.Prijsberekening en reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 25% van de huursom.  Het saldo dient betaald te zijn voor vertrek tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode, aanhangwagen en opties opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.  De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

6.Waarborg

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd.  De waarborgsom is afhankelijk van het voertuig, in contanten of via overschrijving. De waarborgsom zal aan de huurder worden terugbetaald na inleveren van de aanhangwagen en opties en na grondige controle. In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade.  In mindering van de waarborg kunnen komen: boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten, beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde aanhangwagen enz…

De controle bij terugontvangst van de aanhangwagen en opties in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen gebreken en/of beschadigingen.

7.De huurprijs omvat niet

 • De kosten van reparatie aan de elektrische en mechanische delen ten gevolge van eigen verkeerd gebruik. De kosten als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik.

8.Annulatie en annulatieverzekering

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot.  Indien de reservatie langer dan 30 dagen voor vertrek wordt geboekt is de annulatieverzekering verplicht en kan er aanspraak op gemaakt worden in geval van :

 • ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid tot de 2de graad, beroepsvervanger, reisgezel, … 
 • complicatie tijdens de zwangerschap 
 • overlijden van een minderjarige aanverwant tot de 3de graad
 • stoffelijke schade aan de eigen woning 
 • verdwijning of kidnapping 
 • onvrijwillig ontslag 
 • oproep voor een militaire of humanitaire missie
 • onverwachte tegenreactie op vereiste inentingen
 • herexamen 
 • diefstal van uw visum of identiteitspapieren, weigering van visum 
 • echtscheiding of feitelijke scheiding 
 • zwangerschap indien men nog niet zwanger was bij het afsluiten van de reis en
  indien de reis aanvangt in de laatste drie maanden van de zwangerschap 
 • u de toegang tot het land van bestemming wordt geweigerd door overmacht
 • u onverwacht uit de huurwoning wordt gezet 
 • een bejaarde bloed- of aanverwant het rusthuis onverwacht dient te verlaten 
 • zich een zelfmoord voordoet van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad 

9.Huurperiode

Wanneer om technische redenen de geboekte aanhangwagen niet op de overeengekomen beschikbaar is  maar pas de volgende dag, blijft de huurovereenkomst gelden.  De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstelling.  

In afwijking van wat onder huurperiode wordt vermeld, kunnen huurder en verhuurder een andere periode overeenkomen.  Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

10. Gebruik van de aanhangwagen

 • De huurder zal de aanhangwagen slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
 • Het is verboden het voertuig aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.
 • Het is verboden klevers e.d. op het voertuig aan te brengen.
 • De huurder is verplicht dagelijks de bandenspanning te controleren.

De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band de kapotte band wordt hersteld.

 • Het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens.
 • Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

12.Verzekering

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die zullen bezocht worden opgegeven te worden.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de huurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.

Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s zoals politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz…

Uitgesloten van verzekering zijn:

 • Beschadigingen tijdens vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.
 • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid, of als gevolg van het rijden over niet verharde en/of niet berijdbare wegen.
 • Schade aangebracht door de huurder uitgezonderd het gevolg van een aanrijding.

Landen waarvoor de groene kaart geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling door betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder.  Elke motorhome is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde zitplaatsen zijn.

13.Ongevallen – schade – overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevalsaangifte.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen, in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde aanhangwagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen onverminderd schadevergoeding.

De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijk letsels enz… die om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst.  Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.  Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen.

14.Terugbezorgen

De huurder brengt steeds de gehuurde aanhangwagen terug op de afgesproken plaats, vastgelegd tijdens de reservatie, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. Eerder terugbrengen van de aanhangwagen geeft geen recht tot terugbetaling van de huur, ook niet gedeeltelijk.  Wanneer de huurder nalaat de gehuurde aanhangwagen op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend aan een tarief van 15€ per begonnen uur.  Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Indien reiniging van het voertuig door de verhuurder bij terugbezorgen niet voor vertrek mee geboekt en betaald is verbindt de huurder zich ertoe zelf in te staan voor de volledige reiniging van het voertuig.  Bij nalatigheid worden de reinigingskosten en/of installatiekosten aangerekend volgens de tarieven in artikel 16 van de huurvoorwaarden.

15.Overmacht

Indien de gehuurde aanhangwagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet ter beschikking gesteld kan worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden. In ieder geval zal de verhuurder de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardige aanhangwagen ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24uur kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald.  De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst.

In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van de verhuurder is gevestigd.

16.Reinigings- en installatiekosten

Reinigingskosten bij nalatigheid:

Buitenzijde (incl. laadplateau)€ 60,00 excl.BTW
Onderzijde€ 30,00 excl.BTW
Huif (zowel binnen als buitenzijde apart)€ 30,00 excl.BTW

Installatiekosten van standaard toebehoren bij schade of verlies:

Neuswiel (demonteerbaar)€ 40,00 excl.BTW
Neuswiel (vast)€ 65,00 excl.BTW
Manuele lier€ 150,00 excl.BTW
Overdekslot tasmodel€ 30,00 excl.BTW
Overdekslot scharniermodel€ 65,00 excl.BTW
Discusslot of verlies van een sleutel€ 10,00 excl.BTW

Overige onderdelen na schadebestek.

Installatiekosten van optionele toebehoren bij schade of verlies:

Na schadebestek.

Add to cart